گفتگو با دوست


خدایا خداوندا!
دستان محتاج ونیاز آلودمان را که به سوی تو رو به آسمان ها بلند کرده ایم،شانه های لرزان،قلبهای شکسته مان را ایمان دارم با تمام وجود که می بینی، میدانی که خانه آرزوها و عشق هایمان نو بنیاد و مثل خودمان جوان است. نهال است تازه و شاداب و آبی کمک کن تا نهال کوچک احساس ما خم نشود ،نامحرمی بر آن یادگاری ننویسد و نخراشد ساقه ترد سبزمان را ،باغبان فراموش نکند سیرابمان کند ،آفت گناه مثل ملخ ریشه مان را نسوزاند .


خدایا خداوندا................

کمک کن درخت شویم تنومند ،استوار، پابرجا
دوستت داریم به اندازه ی همه چیز
به اندازه خدا.


X